Skip to content

For alle aftaler mellem Nordic DC ApS (NDC) og virksomheden gælder disse handelsvilkår, men mindre at de skriftligt er fraveget ved anden aftale.

§ 1 Aftalens indgåelse

Når en virksomheden anmoder NDC om hjælp til registrering hos de norske selskabsmydigheder, afsender NDC en ordebekræftelse via e-mail, pr. fax eller ved almindeligt brev. Når denne er godkendt og betalt af virksomheden begynder NDC sit opdrag, og opdragsaftalen er hermed bindende mellem NDC og virksomheden.

§ 2 Aftalens indhold

Aftalens indhold fremgår af den tilsendte ordrebekræftelse.

§ 3 Aftalens varighed og opsigelse

Aftalen kan først opsiges efter registrering har fundet sted. Herefter kan den løbende aftale omkring postadresse og kontaktperson skriftlig opsiges med 30 dages varsel. Eventuelt forudbetalt honorar for årsaftalen tilbagebetales ikke.

§ 4 Omkostning til dokumener og oversættelse

Alle omkostninger til indhentning og oversætelse af nødvendige dokumenter afholdes af virksomheden. Disse omkostninger betales til NDC efter at registrering har fundet sted. Overstiger de 500 kr. kan NDC anmoder om at virksomheden betaler disse omkostning inden registrering har fundet sted.

§ 5 Leveringstid

Oprettelse af en virksomhed hos de norske selskabsmyndigheder vil normalt tage 2-4 uger, men kan tage helt op til 3 måneder efter at korrekt ansøgning med dokumenter er modtaget. NDC  tilstræber at forberede og ekspedere alle virksomheders ansøgning snarest muligt, men tager forbehold for forsinkelse.

§ 6 Ansvarsfraskrivelse

NDC kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse ved registrering, ved ændringer af lovgivning for udenlandske virksomheder i Norge eller for fejl som ikke er groft uagtsomme. Ved groft uagtsomhed kan NDC maksimalt gøres ansvarlig for et beløb svarende til hvad NDC har modtaget i honorar for hjælpe en virksomhed med registrering.

§ 7 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem NDC og virksomheden skal så vidt muligt forsøgs løst udenretlig ved dialog mellem partner. Såfremt det er nødvendigt med en retslig afgørelse, er der mellem NDC og virksomheden aftalt at dansk ret skal finde anvendelse, og værneting er aftalt til Københavns Byret.

§ 8 Gyldighed

Disse vilkår erstatter tidligere handelsvilkår og er gældende fra den 1. januar 2012. For aftaler før 1. januar 2012 er tidligere handelsvilkår gældende.